Sjálfbærni

HÖNNUN

/image/30/5/peugeot-208-2019-450-fr.588305.jpg

INNOVATION AND CLEAN TECHNOLOGIES  NÝSKÖPUN OG TÆKNI

From the design phase through to the end-of-life of the vehicles, the Peugeot teams strive to limit their impact on the environment. In addition to respecting environmental standards, Peugeot aims to lead the way in sustainable mobility and therefore devotes substantial means towards reducing the ecological footprint of its vehicles.
Frá hönnunarstigi til loka endingu bifreiðanna leitast Peugeot við að takmarka áhrif þeirra á umhverfið. Auk þess að virða umhverfisstaðla, stefnir Peugeot að því að leiða brautina í sjálfbærum hreyfanleika og leggur því verulegar leiðir í að draga úr vistfræðilegu fótspor ökutækja sinna.

TECHNOLOGIES TO REDUCE CONSUMPTION AND EMISSIONS TÆKNI TIL AÐ DRAGA ÚR NEYSLU OG LOSUN

Peugeot works on the optimisation of petrol and diesel thermal power trains (including the deployment of Stop & Start mechanisms).
Hybrid4 technology enables the association of HDi diesel engines and electric propulsion.
The Peugeot iOn, the all-new Peugeot e-208 and the all-new Peugeot e-2008 are 100% electric for responsible urban mobility.Peugeot vinnur að hagræðingu á bensíni og dísil varmaaflslestum (þ.m.t. að koma á stöðvunar- og byrjunarbúnaði). Hybrid4 tæknin gerir kleift að tengja HDi dísilvélar og rafknúnu knúnu. Peugeot iOn, allur nýr Peugeot e-208 og allur nýr Peugeot e-2008 eru 100% rafmagns fyrir ábyrga hreyfanleika í þéttbýli.

GREEN MATERIALS GRÆN EFNI

Groupe PSA is aiming for leadership in this field, with 30% of green materials per vehicle on average (recycled metals, green materials polymers, ...). It goes without saying that these new materials are selected in compliance with quality and safety requirements.
Groupe PSA pays a particular attention to the use of green materials in the polymers. These are recycled plastics, natural fibres or biosourced materials (polymers obtained from renewable resources). Their use allows us to cut down on plastics of fossil origin while diversifying the activities of the plastic recycling channels.Groupe PSA stefnir að forystu á þessu sviði með 30% af grænu efni á hvert ökutæki að meðaltali (endurunnir málmar, fjölliður úr grænu efni, ...). Það segir sig sjálft að þessi nýju efni eru valin í samræmi við kröfur um gæði og öryggi.
PSA leggur sérstaka áherslu á notkun grænna efna. Þetta eru endurunnin plastefni, náttúrulegar trefjar eða lífræn efni (fengnar úr endurnýjanlegum auðlindum). Notkun þeirra gerir okkur kleift að skera niður plastefni úr jarðefnauppsprettu en auka fjölbreytni í endurvinnslurásum plastsins.

HÖNNUN MEÐ VIRÐINGU FYRIR UMHVERFINU

/image/30/9/ap-2018-client-cas-ccs-customer-cas-ccs-002.588309.jpg

DESIGN FOR SUSTAINABILITY SJÁLFBÆR HÖNNUN

Concerning product development, Peugeot's recycling strategy is based on two key aspects:

 • Design for Sustainabililty.
 • Development and implementation of material cycles for vehicle production

Varðandi vöruþróun er endurvinnslustefna Peugeot byggð á tveimur meginþáttum:
Sjálfbær hönnun
Þróun og útfærsla efnisferla til framleiðslu bifreiða okkar

/image/31/1/image1.588311.png

INTEGRATED PRODUCT RESPONSABILITY: FRAMLEIÐSLUÁBYRGÐ

Development: Þróun

 • Life cycle assessments Lífsferilsmat
 • Sustainable oriented material selection Sjálfbært efnisval 

Production: Framleiðsla

 • Use of recycled materials (recyclates) Notkun endurunna efni (endurvinnsla)

Use: Notkun

 • Dealership disposal (waste management) Förgun söluaðila (meðhöndlun úrgangs)
 • Spare parts

Recovery: Endunotkun

 • Recovery of the vehicle Endurnotkun á bifreið
 • Depollution and pre-treatment  
 • EU ELV Directive Samkvæmt tilskipun EU

To guarantee that all Peugeot products meet our recycling objectives, all the Peugeot design teams must follow the "Recyclability/Recoverability" guidelines.
This process also helps the engineers to evaluate the simplicity with which the parts, components, etc. can be recycled at the end-of-life of the vehicle.

DESIGN THAT RESPECTS THE ENVIRONMENT: VIÐ HÖNNUN AF VIRÐINGU VIÐ UMHVERFIÐ

 • Sustainable oriented material selection Sjálfbært efnisval
 • Depollution Eyðing
 • Pre-treatment Formeðferð

Peugeot has been using recycled materials, also called "recycled products", for some time now and their use has constantly increased since. The Group is continuing its efforts to respect its commitment to build vehicles containing 30% green materials. From a technical standpoint, major efforts have been deployed to increase the amount of recycled materials used.Peugeot hefur notað endurunnin efni, líka kallað „endurunnnar vörur“, í nokkurn tíma og notkun þeirra er í stöðugri aukningu. PSA heldur áfram viðleitni sinni til að virða skuldbindingu sína um að smíða ökutæki sem innihalda 30% græn efni. Öll ferli verið skoðuð og frá tæknilegu sjónarmiði hefur verið beitt mikilli viðleitni til að auka magn endurunninna efna sem notuð eru.


Recycled products must satisfy the same technical requirements as virgin materials. Recycled materials are preferred when they do not push up the price of the part. Quality is never compromised. Our recycling team works hard to maintain a high-quality look and feel, and mechanical and thermal durability, and to satisfy performance standards.Endurunnin vara verður að uppfylla sömu tæknilegu kröfur og jómfrúr efni. Endurnýtt efni eru mjög ákjósanlegur kostur. Gæði Peugeot eru aldrei í hættu. Endurvinnsluteymi okkar vinnur hörðum höndum að því að viðhalda hágæðum í allri framleiðslu. 

Indeed, our recycled materials are of such high quality standards that they can now be used for the visible parts of Peugeot vehicles as well as the hidden parts.Reyndar eru endurnýtanlegu efni okkar af svo miklum gæðum að nú er hægt að nota þau fyrir sýnilega hluta Peugeot ökutækja sem og falda hluta.

FRAMLEIÐSLA

/image/30/6/peugeot-ndp-1506pb-conseilentretien-02.9462.43.588306.jpg

ISO 14001 CERTIFICATION ISO 14001 VOTTUN

Today all our production plants have obtained the ISO 14001 certification. This standard (created in 1996) requires that plants put in place means of surveillance, control and measurement of the effects of the processes on the environment. Application of the certification commits all the staff to a continuous improvement approach thanks to appropriate training on environmental protection.Í dag hafa allar framleiðslustöðvar okkar fengið ISO 14001 vottun. Í þessum staðli (frá árinu 1996) er krafist að plöntur/ tré komi í staðin fyrir þau áhrif sem framleiðsla okkar hefur á umhverfið.  Vottunin felur í sér skuldbindingu fyrir allt starfsfólk og er í stöðugu endurbótaaferli,  þökk sé viðeigandi þjálfun okkar í umhverfisvernd.

ENDURNÝTING

UMSJÓN MEÐ ÖLLUM ÚRGANGI

The Peugeot network is committed to three major criteria in terms of environmental management:Peugeot netið leggur áherslu á þrjú meginviðmið varðandi umhverfisstjórnun:

 • Sorting and collecting vehicle waste produced by maintenance and repair acitivities of our network of garages via approved organisations. Flokkun og söfnun ökutækjaúrgangs sem framleidd er með viðhalds- og viðgerðarstarfi  okkar í gegnum viðurkenndar stofnanir.
 • Network compliance with national and European regulations Fylgni okkar við innlendar og evrópskar reglugerðir.
 • Total traceability of vehicle waste to its recycling. Algjör rekjanleiki úrgangs ökutækja og endurvinnsla þeirra.
 • Sorting and collection of waste produced by maintenance and repair activities is organised according to the brand's end-of-use products (PHU) management methods.Flokkun og söfnun úrgangs sem framleidd er með viðhalds- og viðgerðarstarfsemi er skipulögð samkvæmt (PHU) stjórnunaraðferða.
/image/30/8/ap-2018-atelier-vidange-workshop-drain-002.588308.jpg

STANDARD EXCHANGE: A TOP QUALITY SOLUTION ENDURNÝTING: GÆÐA LAUSN

Do you need to change a part in your Peugeot vehicle? If so, you can help to reduce its environmental impact by choosing a t. They are parts that have been reconditioned according to an extremely strict renovation process based on used parts collected from Peugeot vehicles. These parts benefit from a manufacturer's warranty identical to the warranty that comes with new parts.Þarftu að skipta um hlut í þínum Peugeot? Ef svo er, getur þú hjálpað til við að draga úr umhverfisáhrifum þess með því að velja notaðan varahlut????. Þeir eru hlutar sem hafa verið lagfærðir samkvæmt afar ströngu endurnýjunarferli sem byggir á notuðum hlutum sem safnað er frá Peugeot ökutækjum. Þessir varahlutir njóta góðs af ábyrgð framleiðanda eins og ábyrgðin sem fylgir nýjum hlutum.

AN ECONOMIC AND ECOLOGICAL SOLUTION EFNAHAGSLEG OG UMHVERFISVÆN LAUSN

Extend the longevity of your Peugeot and ensure that it remains in perfect working order for a limited cost perfectly adapted to the age of your vehicle.
Moreover, you will be participating in our commitment to protect the environment, recycle, and limit vehicle waste.

Lengdu endingartíma Peugeot bílsins þíns og tryggðu að hann endist  í fullkomnu standi með endurnýtanlegum hlutum.
Ennfremur tekur þú  þátt í skuldbindingu okkar um að vernda umhverfið, endurvinna og takmarka úrgang ökutækja. 

Lengdu endingartíma Peugeot

ENDURVINNSLA BÍFREIÐA SEM ERU BÚNIR AÐ KLÁRA SINN TÍMA

Several years ago Peugeot set up a partnership with authorised dismantlers to collect and treat all automotive brands' end-of-life vehicles (ELV) in the best environmental conditions to attain a recovery rate of 95%, with 85% minimum re-use of parts and material recycling.Fyrir nokkrum árum stofnaði Peugeot samstarf við viðurkennda úrvinnsluaðila  (ELV) til þess að safna og meðhöndla öll  ökutæki sem voru búnir að kára sinn líftíma og náðu endurheimtarhlutfalli 95%, með 85% endurnotkun á hluta og endurvinnslu efnis.

/image/31/0/ap-2018-autour-du-vehicule-client-around-the-client-vehicle-003.588310.jpg

FARA MEÐ GAMLA PEUGEOT BÍLINN ÞINN Í RÉTTA FARVEG

Delivery Afhending
The last owner takes the end-of-life vehicle to one of our collection partners. After checking over the vehicle, our partner issues the necessary Certificate of Destruction (CoD).Síðasti eigandinn tekur ökutækið sem er búinn að klára líftíma sinn til eins af söfnunaraðilum okkar. Eftir að hafa skoðað ökutækið gefur félagi okkar út nauðsynlega eyðingarskírteini (CoD)

Pre-treatment and Depollution Formeðferð og mengun
First of all, the battery is removed and the airbags are neutralised. Our take-back partner then removes all the fuels and other liquids from the end-of-life vehicles. This includes the engine oil, transmission fluid, brake fluid, liquid coolant, and the cooling liquid used in the air conditioning system.Fyrst er rafhlaðan fjarlægð og loftpúðar teknir úr sambandi. Samstarfsaðili okkar tæmir allt eldsneyti og annan vökva úr ökutækinu, alla vélarolíu, eldsneyti, bremsuvökva, fljótandi kælivökva og kælivökva sem notaður er í loftræstikerfinu.

Dismantling Losun
The next step is to dismantle the components and systems to sell them as used parts or to use them as a basis for remanufactured parts. If economically viable, materials such as the plastic and glass are removed to be recycled.Næsta skref er að taka íhlutina og kerfin í sundur til að selja þá sem notaða hluta eða nota þá sem grunn fyrir endurframleidda hluta. Hagkvæm efni eins og plastið og glerið fjarlægð og sett í endurvinnslu.

Storage space Geymslupláss
The materials representing a danger to the environment are collected and then sent to specialist recovery companies to be recycled or eliminated.Efnunum sem tákna hættu fyrir umhverfið er safnað og síðan sent til sérhæfðra endurheimtunarfyrirtækja til að endurvinna eða eyða þeim.

Shredder
The pre-treated hulks are delivered to a shredder which separates the end-of-life vehicles into small parts and sorts them into different fractions for recycling or recovery.

Post-Shredder Technology (PST)
These automotive shredder fractions are then treated using different technologies (magnetic, Eddy currents, flotation) to obtain material fractions that can be used as secondary raw materials.

Recycling/Recovery/Landfill
The material fractions produced by the shredder and from the PST can be recycled (for example to replace coal in blast furnaces or for drying sewage sludge) or recovered by the cement industry. This process makes it possible to recover 95% of the vehicle and considerably reduces the amount of waste sent to landfill sites.

/image/30/7/ap-2018-architecture-002.588307.jpg

Throughout our end-of-life vehicle return process. Í lok líftíma ökutækja okkar

We have always done our best to respect the environment, but today, recycling is no longer a choice but a legal obligation set down in national regulations concerning end-of-life vehicles. This recycling initiative requires that manufacturers reduce the amount of waste generated by the production of vehicles and at the end of their life cycle.Við höfum alltaf gert okkar besta til að bera virðingu fyrir umhverfinu, en í dag er endurvinnsla ekki lengur val heldur lagaleg skylda sem sett er fram með reglugerðum varðandi ferli farartækis í lok líftíma. Þetta endurvinnsluátak krefst þess að framleiðendur dragi úr magni úrgangs sem myndast við framleiðslu bifreiða og í lok líftíma þeirra

When their vehicle reaches the end of its life, owners of a Peugeot can contact a representative of the Peugeot network to return the vehicle. This service is free of charge and subject to certain conditions (see below).Þegar líftími ökutækis er búið geta eigendur Peugeot haft samband við fulltrúa Peugeot  til að skila ökutækinu. Þessi þjónusta er ókeypis og háð ákveðnum skilyrðum (sjá hér að neðan).

We want to ensure that your end-of-life vehicle is recycled in an environmentally-friendly manner. That is why we make sure that all our take-back sites respect the legal requirements of the regulation concerning end-of-life vehicles. All of our vehicle take-back partners, all the processes and documentation of all the flows of incoming and outgoing materials will also be verified by our recycling experts.Við viljum tryggja að við lok líftíma þíns ökutækis sé hann endurunnið / nýttur á umhverfisvænan hátt. Þess vegna tryggjum við að allar endurheimtarsíður okkar virði lagalegar kröfur reglugerðarinnar varðandi ökutæki sem eru í lokinni. Allir endurheimtaraðilar okkar ökutækja, allir ferlar og skjöl um allt flæði komandi og sendra efna verða einnig staðfest af endurvinnslusérfræðingum okkar.

The free return of your end-of-life Peugeot applies only if:

 • None of the essential parts or components are missing
 • The vehicle does not contain non-automobile waste
 • The vehicle has up to 9 seats or is a light commercial van of up to 3.5 tons
 • The vehicle has finally been registered in the EU
 • The original documents of the vehicle have been returned with the vehicle

Return your end-of-life vehicle to our return partner who will give you a certificate of destruction, and the documents needed to deregister your vehicle. You can then leave with the assurance that your old car will be scrapped in the most environmentally-friendly way.

Find your nearest Peugeot return partner.

> Enter your National ATF Finder, for example. list, localiser, map, etc. <
(will be provided for each brand and each country in the EU)